Source by Wikipedia

Source by Wikipedia


  1. o02 2013.08.17 03:33

    뮌헨 홈 유니폼 사용중인데 등번호와 선수이름 색은 변하지 않더군요. 그것도 흰색으로 바꿀 수 있는 방법이 있나요?
    아니면 아예 그부분은 만들어지지 않아서 힘들까요?

    • BlogIcon すし 2013.08.19 01:40 신고

      http://fifa.kr.pe/notice/149 이 글에 해당되어 필터링하겠습니다.
Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by WikipediaEmblem Source : WEB

* 최근 스쿼드 : http://en.wikipedia.org/wiki/Hertha_BSC#Current_squad
Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by WikipediaSource by WikipediaSource by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia

Source by Wikipedia


+ Recent posts